စိတ္ျဖင့္ေလာကကိုဖန္ဆင္းသည္

စိေတၱနေနယ်တီေလာေကာ


သတ္မွတ္ခ်က္ေတြၾကား

ဗ်ာမ်ားေနသူ

အဲ့ဒါလူူ


ေနရီ